Mål: P 5477-14

Avgörande

En bostadsrättsförening i Sundbyberg sökte bygglov för en grind (för gående och fordon, 2,1 meter hög) som hindrar obehöriga tillträde till innergård. MÖD konstaterade att detaljplanen anvisade fri passage och byggförbud på platsen och fann att det hinder för passage som grinden medför inte är en sådan mindre avvikelse som avses i 9 kap. 31 b § PBL.