Mål: M 11706-13

Avgörande

I mål om miljötillstånd till verksamheten vid Arlanda flygplats har Mark- och miljööverdomstolen upphävt det förbud mot raka inflygningar till bana 01R efter den 1 januari 2018 som föreskrivits av mark- och miljödomstolen och ersatt det med ett villkor som innebär att inflygningsprocedurer som undviker Upplands Väsby tätort ska användas när det är möjligt. Domen innebär att Swedavia åläggs att utreda förutsättningarna att minska bullerexponeringen över Rosersbergs och Upplands Väsby tätort genom alternativ bananvändning samt att vart tredje år informera tillsynsmyndigheten om utvecklingen av och förutsättningarna för att använda teknik som möjliggör icke-raka inflygningsförfaranden vid Arlanda flygplats. I domen fastställs den av mark- och miljödomstolen beslutade maximala ljudnivån om 65 dB(A) på marken då flygplan får avvika från fastställda utflygningsvägar eller överflyga tätorter. De av mark- och miljödomstolen föreskrivna bullerskyddsåtgärderna i form av bullerisolering av byggnader kvarstår i princip oförändrade.