Mål: F 9451-14

Avgörande

Klagandens ansökan om stämning i mål om klander av stämmobeslut hade avvisats av mark- och miljödomstolen då klaganden inte betalt ansökningsavgiften. Med hänsyn till att klaganden nu visat att han inom föreskriven tid betalt avgiften har Mark- och miljööverdomstolen upphävt avvisningsbeslutet och återförvisat målet.