Mål: F 5614-14

Avgörande

I ett mål om kostnader för en lantmäteriförrättning har Mark- och miljööverdomstolen konstaterat att det måste finnas ett ordentligt underlag om det ska gå att göra en bedömning av behovet av den tid som lagts ned i ärendet . Eftersom Lantmäteriet nu gett in ett sådant underlag har mark- och miljödomstolens dom ändrats och Lantmäteriets beslut om debitering av förrättningskostnader fastställts.