Mål: M 1959-14

Avgörande

Mark- och miljööverdomstolen har funnit att förhållandena i målet är sådana att det i vart fall inte är orimligt att förelägga fastighetsägarna att ansluta fastigheten till det kommunala spillvattennätet.