Mål: P 1876-14

Avgörande

Mark- och miljööverdomstolen har funnit att bestämmelsen JK (småindustri och kontor) i detaljplanen inte inneburit att den sökta åtgärden avseende ändrad användning av byggnad från kontorshus till vandrarhem stått i strid med detaljplanen. För att tolka planbestämmelsen har Statens planverks handbok varit vägledande. Eftersom den sökta åtgärden även i övrigt uppfyllde förutsättningarna för bygglov har åtgärden beviljats.