Mål: M 9473-13

Avgörande

I ett mål om tillstånd till uppförande och drift av vindkraftverk har Mark- och miljööverdomstolen bl.a. gett tillstånd till ytterligare ett vindkraftverk och till viss kabeldragning i våtmark samt fastställt ett villkor med krav på hindersbelysning.