Mål: F 7230-13

Avgörande

Fråga om fördelning av kostnader för mark som tas i anspråk för två gemensamhetsanläggningar. Då det inte utan betydande svårigheter går att utläsa av domen vilken ersättning som belöper på var och en av gemensamhetsanläggningarna och hur kostnaderna fördelats på respektive fastighetsägare har domen undanröjts och målet visats åter till mark- och miljödomstolen för ny behandling.