Mål: F 1341-14

Avgörande

En person som är ägare till en fastighet som deltar i en gemensamhetsanläggning är att anses som taleberättigad över ett lantmäteribeslut. Mark- och miljödomstolens beslut om avvisning av personen har därför undanröjts och målet visats åter till mark- och miljödomstolen för prövning av överklagandet i sak.