Mål: M 11569-13

MÖD 2014:20

Vägledande avgörande

I ett mål om tillsyn har Mark- och miljööverdomstolen funnit att en åtgärd som innebär en omläggning från skogsmark till åkermark omfattas av anmälningsplikt enligt miljöprövningsförordningen och att det är den kommunala nämnden som är behörig tillsynsmyndighet.