Mål: P 10585-13

Avgörande

Fråga om möjligheten att meddela positivt förhandsbesked med hänsyn till bl.a. möjligheterna att ordna avlopp. Mark- och miljööverdomstolen har funnit att markförhållandena på platsen är sådana att den avloppslösning som måste användas avviker från vad som kan anses lämpligt vid nybyggnation av permanent bebyggelse. Det föreligger därmed tillräckliga skäl för att lämna ett negativt förhandsbesked.