Mål: P 11603-13

MÖD 2014:24

Vägledande avgörande

Bygglov har sökts för en tillbyggnad (terrass) vilken skulle uppföras på mark som enligt detaljplanen inte får bebyggas. Bebyggelse på samma mark har godtagits vid en tidigare bygglovsprövning. Den nu sökta åtgärden har bedömts strida mot detaljplanen och har inte betraktats som en mindre avvikelse.