Mål: M 3113-13

Avgörande

Mark- och miljööverdomstolen har funnit att utredningen i målet inte visar att lokaliseringen av den ansökta täktverksamheten är lämplig med hänsyn till avståndet till de närmast boende.