Mål: P 2823-13

MÖD 2014:4

Vägledande avgörande

Detaljplan har upphävts då en beaktansvärd risk finns för att den grönfläckiga paddans livsmiljö kan komma att skadas eller förstöras vid ett genomförande av planen och denna fråga inte utretts i en miljökonsekvensbeskrivning.