Mål: F 5533-13

Avgörande

Fråga om beräkning av andelstal för fastighet med skogsmark som upplåts för naturreservat. Mark- och miljööverdomstolen har funnit att skäl saknas att frångå Lantmäteriets rekommendationer "Underlag för tillämpning av tonkilometermetoden" vilket innebär att andelstalet för fastigheten ska baseras på en trafikmängd om 400 ton/år i enlighet med schablonen. Mark- och miljööverdomstolen har också funnit att fastigheten inte ska erlägga ersättning för inlösen enligt 37 § anläggningslagen eftersom något beräknat överskott inte tillförs fastigheten.