Mål: P 4066-13

Avgörande

I ett ärende gällande tidsbegränsat bygglov har Mark- och miljööverdomstolen upphävt mark- och miljödomstolens beslut om att återförvisa ärendet till nämnden för prövning enligt 8 kap. 11 § ÄPBL. Eftersom bygglovet löpt ut och inte ytterligare kunnat förlängas har Mark- och miljööverdomstolen ansett att det saknats befogat intresse att få ansökan prövad enligt 8 kap. 14 § ÄPBL av mark- och miljödomstolen.