Mål: M 4284-15

Avgörande

I ett mål om inhibition av beslut om samråd enligt 12 kap. 6 § miljöbalken avseende en orienteringstävling har Mark- och miljööverdomstolen ansett att samrådsbesluten inte gått den klagande emot på ett sätt som gör att han haft rätt att föra talan mot besluten.