Mål: M 8944-15

Avgörande

En kommunal nämnd förbjöds att använda vissa byggnader för skolverksamhet. Beslutet överklagades av det bolag som hyrde ut byggnaderna till nämnden. Mark- och miljööverdomstolen har tillerkänt bolaget klagorätt avseende länsstyrelsens beslut att avslå bolagets inhibitionsyrkande. Detta då förbudet påverkat bolagets rättsliga ställning och bolaget haft ett beaktansvärt intresse av att få de rättsliga förutsättningarna av förbudet överprövade.