Mål: P 6518-15

Avgörande

Anmälan om marklovspliktiga åtgärder. Nivåhöjningar om 50 cm kan utgöra en riktlinje för bedömningen av om en markutfyllnadsåtgärd innebär en avsevärd ändring av höjdläget för en tomt, men därtill måste förhållandena på platsen beaktas. Vid bedömningen av om utfyllnadsåtgärder är marklovspliktiga måste prövningen omfatta hela det område inom vilket åtgärderna vidtagits.