Mål: P 6103-15

MÖD 2015:39

Vägledande avgörande

Bygglov. Fråga om kravet på byggnads utformning i 8 kap 1 § PBL varit uppfyllt. Bygglovsritningar saknade uppgift om måttangivelser beträffande dörrpassager. Vid en bedömning utifrån ritningarnas skala konstaterade MÖD att utformningskravet när det gäller dörrpassager inte var uppfyllt för flertalet av de dörrar som redovisats på ritningarna. MÖD har därför upphävt beslutet om bygglov och återförvisat målet till nämnden för fortsatt handläggning.