Mål: F 290-15

Avgörande

I mål om klander av ett föreningsstämmobeslut avseende en samfällighetsförening som förvaltar en centralantennanläggning har det inte ansetts förenligt med föreningens ändamål att köpa in fler TV-kanaler än de som en antenn hade levererat.