Mål: M 3742-15

Avgörande

I ett mål gällande villkor för täktverksamhet finner MÖD, när det gäller ett villkor om bullernivåer, inte skäl att frångå de riktvärden som Naturvårdsverket angett i sin vägledning. Bolagets överklagandet bifalls därför i denna del. Bolagets övriga yrkanden om villkorsändringar avslås däremot.