Mål: P 6797-15

Avgörande

Ansökan om tidsbegränsat bygglov för pelletspanna. Behovet av den sökta åtgärden har bedömts som tillfälligt eftersom en alternativ plats för pelletspannan har hittats och förhandsbesked för den alternativa platsen har erhållits. MÖD har därför fastställt nämndens beslut att ge tidsbegränsat bygglov för åtgärden.