Mål: M 9906-14

Avgörande

Fråga om tillstånd till tillfällig utskeppningshamn för transport av massor från iordningsställandet av verksamhetsytor kan ges med hänsyn till risken att fartygstrafiken från verksamheten, tillsammans med annan verksamhet i området, medför spridning av förorenade sediment i vattenförekomsten utmed del av farleden. Mark- och miljödomstolen meddelade tillstånd till verksamheten. MÖD har inte ändrat tillståndsbeslutet.