Mål: M 9616-14

Avgörande

Tillstånd att anlägga och driva en hamn för godstrafik. Efter det att MÖD hade förklarat verksamheten tillåtlig meddelade mark- och miljödomstolen tillstånd till verksamheten samt föreskrev villkor. Frågor i MÖD är nu bl.a. betydelsen av att det efter tillåtlighetsprövningen föreskrivits att vissa miljökvalitetsnormer ska gälla som gränsvärdesnormer samt att det även uppmärksammats att fartygstrafiken till och från hamnen kan medföra risk för spridning av förorenade sediment i vattenförekomsten utmed del av farleden. Även frågor om hur ickeförsämringskravet i ramvattendirektivet ska tillämpas och om formulering av villkor. MÖD har endast gjort vissa ändringar av de villkor som mark- och miljödomstolen föreskrivit samt skjutit upp frågan om ytterligare villkor vad avser landstransporter till och från hamnen.