Mål: M 1027-15

Avgörande

Fråga om en kommunal nämnd haft fog för att med stöd av miljöbalken förelägga en fastighetsägare att riva och bortforsla två byggnader som ursprunligen uppförts för militärt ändamål p.g.a. att de utan strandskyddsdispens numer utnyttjas för fritidsändamål.