Mål: P 5162-15

Avgörande

Ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus och garage på Frösön. Fastigheten är belägen utanför detaljplanerat område men omfattades av en översiktsplan. Av översiktsplanen framgick att i syfte att bevara det attraktiva kulturlandskapet så skulle mark som idag inte används för bebyggelse inte exploateras. Det angavs vidare att inga bygglov bör ges för ny bebyggelse på obebyggd mark. MÖD avslog bygglovsansökan.