Mål: M 4395-15

Avgörande

Mark- och miljööverdomstolen har ändrat underinstansens beslut och tillerkänt klaganden skäligt bidrag ur bygdeavgiftsmedel för att åtgärda och förebygga erosionsskador.