Mål: F 7731-15

Avgörande

Fråga om Lantmäterimyndigheten i samband med beslut att ställa in förrättningen har undersökt huruvida hinder mot förrättningen alltjämt förelåg (4 kap. 31 § FBL).