Mål: M 1418-15

Avgörande

I mål där ett dikningsföretag anmält att en fastighetsägare hade vidtagit åtgärder i ett dike som omfattades av dikningsföretagets tillstånd har Mark- och miljööverdomstolen funnit att tillsynsmyndigheten borde ha vidtagit tillsynsåtgärder. Mark- och miljödomstolens dom har därför undanröjts och målet återförvisats till länsstyrelsen för fortsatt handläggning.