Mål: F 7666-15

Avgörande

Klander av föreningsstämmobeslut. Mark- och miljödomstolen riktade kompletteringsföreläggande endast mot en av flera kärande och delgav inte heller föreläggandet trots att talan avsåg sådant förhållande där en tidsfrist för talans väckande kunnat löpa ut om talan avvisas. Bristerna har ansetts utgöra rättegångsfel. Mark- och miljööverdomstolen har därför undanröjt mark- och miljödomstolens beslut och återförvisat målet dit för fortsatt handläggning.