Mål: F 1043-15

Avgörande

Frågan i målet är under vilka villkor skogsmark kan överföras till en bostadsfatighet. Skogsskiftet ska användas dels för veduttag, dels för att erhålla en god boendemiljö med tillgång till bad- båtplats samt kräftfiske. Avstyckningen har inte ansetts förenlig med bestämmelserna i 3 kap. 1 § FBL och lantmäteriets beslut att ställa in förrättningen har fastställts av MÖD.