Mål: M 5746-15

Avgörande

Fråga om enskildas klagorätt i mål om tillstånd till vindkraftspark. Mark- och miljööverdomstolen konstaterade att klagande som hade bostad eller fritidshus på ett avstånd av ca 1,5 km till 3,2 km från vindkraftsparken riskerade att utsättas för buller omkring 30 dB(A) samt att parken var avsedd att placeras högt i landskapet vilket medförde att den var synlig på långt håll. De olägenheter i form av buller, skuggor och ljus klagandena gjort gällande var därför inte enbart teoretiska eller helt obetydliga. De hade därför klagorätt. Mark- och miljödomstolens beslut såvitt avsåg dessa klagande undanröjdes. Mark- och miljööverdomstolen instämde i mark- och miljödomstolens bedömning att försvårande av jakt som andra klagande gjort gällande inte medförde klagorätt.