Mål: F 3185-15

MÖD 2015:30

Vägledande avgörande

Att en fastighet efter fastighetsreglering kommer att ligga både inom och utom detaljplanelagt område strider inte mot detaljplanen med hänsyn till omständigheterna i målet. Aktuelle fastighetsreglering ansågs inte heller strida mot 3 kap. 3 § FBL. Även fråga om hur stor vikt som ska läggas vid nämndens inställning till fastighetsbildningen vid en bedömning enligt 3 kap. 3 § FBL.