Mål: F 10822-14

Avgörande

Fråga om berörd sakägare givit sitt medgivande enligt 13 c § ledningsrättslagen (1973:1144) så att lantmäterimyndigheten kunnat pröva ersättningsyrkanden som har samband med förrättningen men som inte ska prövas enligt ledningsrättslagen.