Mål: P 121-15

Avgörande

Mark- och miljööverdomstolen har vid en sammantagen bedömning funnit att en viss konstruktion är att anse som en mur.