Mål: M 1393-15

Avgörande

Mark- och miljööverdomstolen har i likhet med mark- och miljödomstolen funnit att förutsättningarna för utdömande av vite är uppfyllda, men jämkat beloppet med hänsyn till klagandens eknomiska förhållanden.