Mål: P 3231-15

MÖD 2015:24

Vägledande avgörande

I ett ärende om tillsyn beträffande obligatorisk ventilationskontroll i en byggnad har en byggnadsnämnd beslutat att inte initiera vidare tillsynsärende enligt PBL och därmed avskrivit ärendet från vidare handläggning. Frågan är om anmälaren och tillika en hyresgäst i fastigheten, får överklaga beslutet. Mark- och miljöööverdomstolen som konstaterar att klagorätt föreligger undanröjer länsstyrelsens beslut att avvisa överklagandet och återförvisar målet till länsstyrelsen för prövning i sak.