Mål: M 11172-14

Avgörande

Frågan i målet är om det funnits skäl för länsstyrelsen att förelägga en person som utfört muddring utan tillstånd eller föregående anmälan att söka tillstånd till vattenverksamheten i efterhand. Mark- och miljööverdomstolen har i likhet med mark- och miljödomstolen funnit att en tillståndsprövning i detta fall inte skulle fylla någon funktion. Då det inte framgår av länsstyrelsen beslut om myndigheten övervägt att förelägga verksamhetsutövaren att vidta fiskefrämjande åtgärder alternativt att betala en särskild fiskeavgift har målet dock återförvisats till länsstyrelsen för fortsatt handläggning.