Mål: P 3554-15

Avgörande

För fastigheten gällande detaljplan framgick att området endast fick användas för koloniträdgårdsändamål. Huvudbyggnaden kunde därmed inte anses utgöra ett enbostadshus som gjorde att undantagsreglerna för bygglovsplikt för komplementbyggnader i 9 kap. 4 och 4 a §§ PBL blev tillämpliga.