Mål: F 2507-15

Avgörande

Fråga om fastighetsbildning för exploateringsändamål uppfyllde lämplighetsvillkoren i 3 kap. fastighetsbildningslagen då delar av fastigheten omfattades av strandskydd och översvämningsrisk. För markområdet gällde en antagen fördjupad översiktsplan i vilken det framgick att området pekats ut som område för bostadsutveckling, och att detaljplanearbetet var nära förestående. MÖD bedömde att det inte förelåg hinder för fastighetsbildningen oavsett om delar av fastigheten i ett senare skede inte kunde bebyggas.