Mål: M 2161-15

Avgörande

Fråga om enskildas klagorätt i mål om tillstånd till bergtäkt. Mark- och miljööverdomstolen har undanröjt mark- och miljödomstolens dom i vilken klagandenas överklaganden avvisats. Mark- och miljööverdomstolen konstaterade att såväl avståndet som verksamhetens omfattning och topografin i landskapet har betydelse för vilka störningar som närboende kan antas bli utsatta för. Risken för att klagandena, som bodde i en by ca 3 km från täkten, utsattes för bullerstörningar, kunde bl.a. med hänsyn till att tillståndet förenats med villkor för att begränsa bullerstörningar i klagandenas hemby, inte endast anses vara teoretisk eller helt obetydlig.