Mål: F 132-15

Avgörande

Mark- och miljööverdomstolen har delat underinstansernas bedömning att det är av väsentlig betydelse för en fastighet att delta i en gemensamhetsanläggning trots att fastighetens behov delvis tillgodoses genom egna anläggningar, bl.a. brygga och badplats. Då klagandenas yrkande att stå utanför gemensamhetsanläggningen även ska anses innefatta ett yrkande om att fastigheten bör ges ett så lågt andelstal som möjligt, har Mark- och miljööverdomstolen även prövat andelstalets storlek men inte funnit skäl att sätta ner andelstalet ytterligare utöver de 0,7 som Lantmäteriet bestämt.