Mål: M 8255-14

MÖD 2015:52

Vägledande avgörande

Målet avser ansökan om åtgärder vad avser kraftverk i syfte att möjliggöra fortsatt drift i enlighet med gällande tillstånd. Fråga bl.a. om hinder för åtgärderna förelåg p.g.a. bestämmelser om s.k. utbyggnadsförbud, Natura 2000-område och miljökvalitetsnormer för ekologisk status.Även frågor om rådighet och rättegångskostnader.