Mål: P 8923-14

Avgörande

Mark- och miljööverdomstolen har ändrat mark- och miljödomstolens dom och fastställt plan- och byggnadsnämndens beslut att meddela positivt förhandsbesked för ett enbostadshus. Nämndens beslut har ansetts förenligt med intentionerna i översiktsplanen och den avvägning som kommunen gjort mellan allmänna och enskilda intressen är rimlig med hänsyn till förhållandena på platsen.