Mål: P 179-15

Avgörande

En fastighetsägare har ansökt om strandskyddsdispens (Mark- och miljöverdomstolens mål nr M 178-15) och förhandsbesked för byggnation av ett fritidshus på fastigheten (detta avgörande).

Frågan är om ett positivt förhandsbesked ska lämnas till fastighetsägaren. I målet konstareras att frågan är avhängig domstolens bedömning om det finns förutsättningar att bevilja strandskyddsdispens. Med hänsyn till att domstolen i dom denna dag i mål M 178-15 har konstaterat att sådana förutsättningar saknas, bedömer Mark- och miljööverdomstolen att Bygg- och miljönämnden i fråga har haft fog att neka positivt förhandsbesked.