Mål: M 8662-14

MÖD 2015:17

Vägledande avgörande

Fråga om miljöorganisationers klagorätt avseende tillsynsbeslut. En ideell förening har bedömts ha allmänhetens stöd och därmed utgöra en sådan miljöorgansation som anges i 16 kap. 13 § miljöbalken. Föreningen har tillerkänts klagorätt då tillsynsbeslutet varit av sådan karaktär som anges i artikel 9.3 i Århuskonventionen och det vid prövningen uppkommit frågor som aktualiserat en tillämpning av bestämmelserna i artskyddsförordningen och därmed också en bedömning av frågan om artskyddsdispens.