Mål: M 10901-14

Avgörande

Strandskyddsdispens för komplementbyggnad. Mark- och miljööverdomstolen har, till skillnad från underinstanserna, funnit att vare sig den befintliga bebyggelsen eller den byggnad som ersattes kunde sägas ha tagit i anspråk det område som den planerade byggnaden skulle komma att uppföras inom. Ansökan avslogs därför.