Mål: M 7960-14

MÖD 2015:8

Vägledande avgörande

Länsstyrelsen har fatttat beslut inom ramen för samråd enligt 12 kap. 6 § miljöbalken och om tillstånd enligt ett förordnande om landskapsbildsskydd med anledning av kommande ledningsarbeten. Mark- och miljööverdomstolen har funnit att beslutet angått ägaren av den fastighet som berörs av den planerade åtgärden på ett sådant sätt att han har haft rätt att överklaga beslutet. Mark- och miljödomstolens avvisningsbeslut har därför upphävts och målet visats åter för prövning i sak.