Mål: F 2986-14

MÖD 2015:50

Vägledande avgörande

Fastighetsbildningsmål. En avstyckad fastighet på 13 hektar skogsmark och 8 hektar åkermark har inte ansetts lämplig som skogsbruksfastighet i den mening som avses i 3 kap. 5 § FBL. Avstyckningen har inte heller ansetts varaktigt lämpad för bostadsändamål med tillämpning av 3 kap. 1 § FBL. Förrättningen har ställts in.